Algemene voorwaarden

  Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Carfon Groep
 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op elke dienstverlening door de Carfon Groep bestaande uit Carfon B.V., Carfon Management Services B.V., Carfon Maarheeze Beheer B.V., Carfon Vastgoed B.V., Carfon Juristen B.V., Carfon Personeelsadviseurs B.V, Carfon Bedrijfsadviseurs, Carfon Management & Estate Planning, Carfon Pensioenadviseurs, Van Gils Belastingadviseurs (hierna: ‘Carfon’) ten behoeve van haar opdrachtgever (hierna: 'de cliënt'). Naast Carfon kunnen ook personen die door Carfon direct of indirect bij de dienstverlening zijn betrokken zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 2. De rechtsverhouding tussen Carfon en de cliënt is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW. De artikelen 7:404 en 7:407 BW worden door Carfon uitgesloten. Uitsluitend Carfon geldt jegens de cliënt als opdrachtnemer. 
 3. Carfon mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken als dit naar het oordeel van Carfon de goede uitvoering van de opdracht ten goede komt.
  Een tekortschieten van een bij de uitvoering betrokken derde kan alleen aan Carfon worden toegerekend, indien de cliënt aantoont dat de keuze van Carfon van deze persoon niet zorgvuldig was.
  De cliënt verleent aan Carfon toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens.
 4. Carfon zal bij haar dienstverlening steeds de op de dienstverlening toepasselijke beroepsregels naleven en de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Carfon staat echter niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 5. Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt. De opdracht kan te allen tijde door ieder van partijen schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 6. Het honorarium van Carfon wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en de door Carfon gehanteerde uurtarieven, vermeerderd met een vergoeding voor (kantoor)kosten en kosten van derden. Carfon heeft het recht om voor verrichte of te verrichten werkzaamheden periodieke deeldeclaraties aan de cliënt te verstrekken. Declaraties dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Het recht op verrekening en opschorting door de cliënt is uitgesloten. De cliënt zal op verzoek van Carfon een voorschotbetaling doen en/of zekerheid voor de betaling stellen.
 7. De cliënt zal aan Carfon steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
  De cliënt zal Carfon van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
 8. Carfon is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om in bepaalde gevallen een bij de uitvoering van de opdracht verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie. Carfon is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. Carfon is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door Carfon gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.
  De cliënt vrijwaart Carfon tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door Carfon van de betreffende bepalingen.
 9. Als Carfon rechtens aansprakelijk is voor de gevolgen van een fout in de uitvoering van de aan Carfon verstrekte opdracht, heeft de cliënt recht op vergoeding van schade:
  a. indien en voor zover Carfon voor die schade dekking onder een verzekering geniet: tot maximaal het bedrag van de voor dat concrete schadegeval onder de verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van Carfon;
  b. indien Carfon voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet: tot ten hoogste het totaalbedrag van de door Carfon aan de cliënt gezonden en door de cliënt voldane declaraties voor de werkzaamheden die Carfon heeft verricht in het kader van de opdracht waarin de fout is gemaakt, in de periode van 12 maanden voorafgaande aan de fout.
  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid van Carfon direct of indirect voortvloeit.
  Het in dit artikel bepaalde geldt ook als de cliënt schadevergoeding vordert op grond van een van een ander verkregen recht.
  Carfon kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade indien deze schade voortvloeit uit overmacht op basis van art. 6:75 BW.
  Carfon is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 10. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de overeenkomst van opdracht geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 11. De rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de cliënt en Carfon kennis te nemen, met dien verstande dat Carfon bevoegd blijft om de cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.
 12. De verhouding tussen de cliënt en Carfon wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
 13. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.       Wie zijn we?

Carfon_151024__RVN1937_bewerkt.jpg Fons van Gils
Tel. 06-53790616
fons@carfon.nl


Lees meer
 
Carfon_151024__RVN1942_bewerkt.jpg Tom de Regter
tom@carfon.nl

Lees meer
 

Contact

Carfon Juristen B.V.
Oranje Nassaulaan 13a
6026 BW Maarheeze
T. +31 495 595291
F. +31 495 588291

Wij ontvangen enkel bezoek volgens afspraak; neem gerust contact met ons op. De Carfon Groep is een dienst-verlenend bedrijf, wat 24/7 bereikbaar is.